Product

Bộ phận Web Search chịu trách nhiệm về sản phẩm cốt lõi của công ty: công cụ tìm kiếm. Những công việc cần làm bao gồm: thuật toán, ranking, crawler, index và frontend. Đây là bộ phận lớn nhất của công ty với những kỹ sư hàng đầu được tuyển dụng từ nhiều nơi trên thế giới.

Stt Vị trí
1 Lập trình viên C++ cho Trình duyệt Cốc Cốc
2 Lập trình viên PHP cho đội Product - Tools
3 Lập trình viên Java cho đội Linguistics
4 Chuyên viên kiểm thử phần mềm
5 Lập trình viên Android cho đội sản phẩm
6 Product Navigator
7 Software Engineer cho đội Websearch
8 Product Designer for Browser
9 Chuyên viên phân tích sản phẩm
10 Product Analyst for Browser
11 Product Navigator for Browser
12 User Experience Researcher
13 UX Designer