Advertising

Đây là nơi tất cả những ý tưởng để phát triển thị trường Việt Nam được nghiên cứu và biến thành hiện thực. Hiện nay, bộ phận này đang phát triển một hệ thống quảng cáo tin tức, bản đồ, cùng một số dự án khác chưa thể tiết lộ.

Stt Vị trí
1 Hotline Supporter
2 Advertising Operation Manager
3 C++ developer to QC backend team
4 Software Engineer
5 Chuyên viên kiểm thử tự động phòng Quảng Cáo Cốc Cốc
6 Internal trainer
7 Media Planner
8 Project Analyst
9 Project manager